since 2002

Tích hợp hệ thống

  • Tích hợp hệ thống thu thập dữ liệu tự động cho các giá trị: nhiệt độ, rung động, áp suất, tải trọng, chuyển vị…
  • Sản xuất thiết bị dạy học kỹ thuật cho các ngành: điện tử, điều khiển, tự động hóa…